Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣΗ πολιτική ηγεσία της Ελλάδος αλλά και η Εκκλησιαστική τοιαύτη του ν.ε. είναι υποχείριοι των μασονοσιωνιστικών δυνάμεων. Τα ΜΜΕ ευρίσκονται εις εβραϊκάς χείρας. Ένεκα της αποστασίας από την Ορθόδοξον πίστιν και την αθέτησιν των εντολών του Θεού η πόλις της Παναγίας Κων/πολις έπεσεν εις χείρας του βαρβάρου μουσουλμανικού Τουρκικού κατακτητού (βλέπε http://www.volcanotimes.com/2015/02/3_25.html) με τα γνωστά θλιβερά γεγονότα.


Η κερκόπορτα ηνοίχθη δια εβραϊκών χειρών, ενώ πρωτίστως ο πάπας (βλέπε http://www.volcanotimes.com/2015/02/3_25.html) με την λατινοκρατίαν αποδυνάμωσεν την ένδοξον Αυτοκρατορίαν του Βυζαντίου.

Οι υπόδουλοι Έλληνες όσον εκράτουν ανόθευτον την Ορθόδοξον πίστιν εμεγαλούργησαν και ανέδειξαν κατά τα χρόνια της δουλείας εκατομμύρια σωζωμένων χριστιανών με πλειάδα νεομαρτύρων. Τον εικοστόν αιώνα που αθέτησαν την Ορθόδοξον πίστιν και οι πατριάρχαι Κων/πολεως μετά των ιεραρχών έγιναν μασόνοι και Οικουμενισταί (βλέπε http://apokalypsisnow.blogspot.gr/2012/03/blog-post_23.html) εξεριζώθη τελείως ο Ελληνικός πληθυσμός του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Έσβησαν παντελώς αι επτά λυχνίαι της Αποκαλύψεως.

Με το πανθρησκιακό κήρυγμα του μασόνου πατριάρχου Αθηναγόρα εξεριζώθη σχεδόν τελείως ο Ελληνισμός από την Πόλιν και τας νήσους Ίμβρου και Τενέδου. Σήμερον τον 21ον αιώνα η εκκλησιαστική κατάστασις και η αίρεσις του συγκρητισμού είναι πολύ χειροτέρα από ότι ήτο το 1453. Εισήλθομεν εις την περίοδον της ειδωλολατρίας. Διαλύονται αι Ελληνικαί οικογένειαι. Άνω των 300.000 φόνοι αβάπτιστων παιδιών γίνονται από τας κοιλίας των μητέρων του. Αι δε σκοτειναί δυνάμεις επιθυμούν όπως αμαχητί καταλάβουν την Ελλάδα. Ήδη με την τεχνιτήν κρίσιν που προκάλεσαν παγκοσμίως και εις την Ελλάδα, σήμερον ευρισκόμεθα υπό κατοχήν, και κατευθύνουν την Ελλάδα οι ξένοι και οι εχθροί της Ελλάδος και Ορθοδοξίας, μάλιστα μέσω της εκάστοτε πολιτικής κυβερνήσεως και γενικώς με την αλωμένην πολιτικήν ηγεσίαν του τόπου. Ένεκα τούτου προωθούν οι Εβραιομασόνοι από διαφόρους χώρας φανατικούς Ισλαμιστάς μουσουλμάνους προκειμένου να αλώσουν και την υπόλοιπον Ελλάδα και μάλιστα με την βοήθειαν της πολιτικής ηγεσίας και της νεοημερολογιτικής ιεραρχίας!

Προς τούτο προσφάτως εδόθη δημόσιος χώρος εις την κεντρικήν πλατεία Αθηνών την τοιαύτην του Κοτζιά, υπό του δημάρχου Αθηνών κ. Κακλαμάνη (το άρθρο είναι γραμμένο το 2010), δια να συγκεντρωθούν και προσευχηθούν εις τον ανύπαρκτον θεόν Αλάχ και τον γκαμηλιέρη ψευδοπροφήτην Μωάμεθ. Μέσα εις την κοιτίδα της Ορθοδοξίας που ο πληθυσμός της ήτο προ ολίγων ετών κατά 98% Ορθόδοξοι. Η προσευχητική συγκέντρωσις των μουσουλμάνων εις την πλατεία Κοτζιά είχεν προγραμματιστεί προ πολλών ημερών και συγκεντρώθησαν πολλοί μουσουλμάνοι από διαφόρους χώρας ως και χοτζάδες από την Αίγυπτον και αλλαχού. Το ίδιο επανελήφθη ταυτοχρόνως και εις την πόλιν της Λαρίσης, εκεί η δημοτική αρχή τους παρεχώρησεν το Δημοτικόν Στάδιον. Δια να εορτάσουν πομποδώς μέσα εις την καρδίαν της Ορθοδοξίας το ραμαζάνι του. Ζητούν τη υποκινήσει των μασονοσιωνιστών τζαμιά εις το κέντρο των Αθηνών. Το κράτος του παρέχει εργασία, στέγη, δωρεάν φαγητόν, του μονιμοποιεί και του ελληνοποιεί και εν συνεχεία θα τυς κτίσει και τζαμιά.

Έδειξαν τας προθέσεις τους οι μουσουλμάνοι, όταν κατά λάθος εσχίσθη το άκρον ενός φύλλου του κορανίου. Διεμαρτυρήθησαν με βανδαλισμούς καταστημάτων, και με την βοήθειαν του κόμματος Συνασπισμού!

Αφού εγκατασταθούν εις εις Αθήνας και όλας τας μεγάλας πόλεις, θα επαναλάβουν ότι ακριβώς έπραξαν εις την Κων/πολιν το 1955. Άλλωστε ο έξωθεν επιβληθείς «Καλλικράτης» εκεί αποσκοπεί, εις τον τεμαχισμόν της Ελλάδος εις κρατίδια τα οποία θα αυτονομηθούν εις το μέλλον με προσάρτησιν εις γειτονικάς μουσουλμανικάς χώρας. Η Αθήνα δεν αποκλείεται όχι και μακροχρονίως με την ελληνοποίησιν μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι όλοι υπερ-πολύτεκνοι εν αντιθέσει με τους Έλληνας που ακολουθούν τους αθέους και αιρετικούς της Ευρώπης, αι γεννήσεις συνεχώς μειώνονται και αι οικογένειαι επί το πλείστον διαλύονται, με τα εύκολα διαζύγια, και τας νομοθετημένας συμβιώσις δι’ απλής συμβολαιογραφικής πράξεως, οπότε πολύ σύντομα θα γίνουν μειονότητα εις την πατρίδα των.

Αν δεν αντιδράσουν οι Αθηναίοι να καθαρίση η Αθήνα και η περιοχή της Αττικής από αγνώστου ποιότητας παρανόμων μεταναστών ως και οπαδούς διαφόρων ψευδοθρησκειών καταστροφικών, και δεν εμποδίσουν την ανέγερσιν τζαμιών, σύντομα θα ελέγχονται από αυτούς. Αυτοί θα καταβιβάσουν βιαίως τον Τίμιον Σταυρόν, τας αγίας Εικόνας και τα θρησκευτικά σύμβολα των Ορθοδόξων από τους δημοσίους χώρους. Δεν θα τολμά ουδείς να φέρη τον Τίμιον Σταυρόν εμφανώς, μέχρις της πλήρους εξαφανίσεως των θρησκευτικών συμβόλων! Αν εισέλθη η Τουρκία εις την Ευρωπαϊκήν ένωσιν όπως επιθυμεί ο Βαθολομαίος και η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος, τότε θα συντομευθή η κατάληψις Αθηνών και λοιπής Ελλάδος!

Η πολιτική ηγεσία και η νεοημερολογιτική Εκκλησία έχουν αλωθεί. Η ευθύνη απομένει εις τους κατοίκους των Αθηνών. (…) Ας ευχηθώμεν ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, η Αγία Φιλοθέη και πλειάς αγίων των Αθηνών ομού μετά της Κυρίας Θεοτόκου να διασώσουν την Αθήνα αλλά και την Ελλάδα από τους βαρβάρους κατακτητάς. 

ΠΗΓΗ: ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΤΟΣ ΜΑ’, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 241, σ.σ. 14-16.

1 σχόλιο:

  1. Η ορθοδοξία μας έφερε εδώ που είμαστε αφήσαμε το <> και κρατήσαμε το ορθόδοξοι

    ΑπάντησηΔιαγραφή