Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ...«ΤΟ ΞΑΝΘΟ ΓΕΝΟΣ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»!!!

agios 3

Ο Άγιος Ανδρέας, ο δια Χριστόν Σαλός όπως έμεινε στην θρησκευτική Ιστορία του Χριστιανισμού, έζησε από το 450 μέχρι το 515 μ.Χ. περίπου. Η καταγωγή του ήτανε βαρβαρική, αφού ήτανε από την Σκυθία. Αλλά τον θεωρούσανε φωτισμένο και σοφό άνθρωπο από το Άγιο Πνεύμα, αν και ο ίδιος επίτηδες παρίστανε τον τρελλό (σαλό), γι’ αυτό και το παρατσούκλι που πήρε: Δια Χριστόν Σαλός. Λέγεται γι’ αυτόν ότι «προσποιούμενος τον μωρό, έλεγχε την διαφθορά της κοινωνίας του καιρού του»...

Ο Άγιος Ανδρέας ήτανε επίσης και προφήτης, αφού είχε πολλά χαρίσματα από τον Θεό. Ένα προφητικό κείμενό του αφορά τις ημέρες μας και τα Εθνικά ΜΑΣ θέματα και λέει συγκεκριμένα:

«Η πόλις αύτη η επάνω πολλών εθνών προκαθεζομένη ανάλωτος έθνεσι γενήσεται, και αχείρωτος. Η γαρ Θεοτόκος, εν σκέπη των ιδίων πτερύγων ταύτην εφύλαξε. Και ταις πρεσβίαις αυτής άτρωτος διαφυλαχθήσεται... Λόγος δε τις φέρεται εισιέναι το γένος των Αγαρηνών και ικανά πλήθη τη μαχαίρα αυτών κατασφάξουσιν. Εγώ δε φημί, ότι και το ξανθόν γένος εισελεύσεται, ούτινος προσαγορία εν τω επτακαιδεκάτω στοιχείο των εικοσιτεσσάρων στοιχείων ανακεφαλαιωμένων, αλλ’ εισελεύσεται μεν και τα κώλα των αμαρτωλών επί εδάφους καταστρώσουσιν, ουαί δε αυτοίς από των δύο ορπήκων ων αι ρομφαίαι αύραι και ως οξείαι δρέπανοι, πυρός εν θέρει συγκόπτουσαι και εις τα οπίσω ου μη ανθυποστρέψουσιν ουκέτι, ουδ’ ου μη ενταύθα καταλειφθήσονται. Περί δε ωδίνων αρχής, και περί συντελείας πώς σοι αδακρυτεί διεξέλθοιμι, τέκνον;


Εν γαρ ταις εσχάταις ημέραις αναστήσει Κύριος ο Θεός, βασιλέα από πενίας και πορεύεται εν δικαιοσύνη πολλή... πάντα δε πόλεμον καταπαύσει και τους πένητας πλουσίους απεργάσηται και έσται ειρήνη ον τρόπον επί των ημερών Νώε δια το μη ποιείν πόλεμον πώποτε. Έσονται γαρ οι άνθρωποι πλούσιοι εν ταις ημέραις εκείναις σφόδρα, και εν γαλήνη και ειρήνη βαθεία εσθίοντες και πίνοντες, γαμούντες και εκγαμίζοντες, εν αδεία πολλή πορευόμενοι και αμερίμνως τοις γηίνοις επαναπαυόμενοι, και εν τω μη είναι πόλεμον επί της γης συγκόψουσι τας σπάθας αυτών εις βιζύνας και εις δρέπανα και εις εργαλεία γεωπονικά. Και μετά ταύτα δώσει το πρόσωπον αυτού επί ανατολάς, και ταπεινώσι τους υιούς Άγαρ. Οργισθήσεται γαρ αυτοίς ο Κύριος δια την βλασφημίαν αυτών ην εβλασφήμησαν εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και δια την των Σοδόμων ασέλγειαν ην κατεργάζονται. Πολλοί δε εξ αυτών το άγιον βάπτισμα κομισάμενοι ευάρεστοι γενήσονται και τιμηθήσονται παρά του ευσεβούς βασιλέως εκείνου, τους δε λοιπούς ολέσει και εμπυρίσει και βιαίω θανάτω παραδώσει. Εν τοις καιροίς εκείνοις αποκατασθήσεται πάσα η υφήλιος και το Ιλλυρικόν της βασιλείας Ρωμαίων, και η Αίγυπτος κομίσει τα πάκτα αυτής.

Και θήσει την χείρα αυτού την δεξιάν εις τα κύκλω έθνη και ημερώσει τα ξανθά έθνη και τους μισούντες αυτόν τροπώσεται. Τριάκοντα και δύο έτη κρατήσει της βασιλείας. Δώδεκα έτη κήνσον και δόματα (φόρον και δώρα) ου λήψεται. Αναστήσει δε θυσιαστήρια τα συντετριμμένα και ναούς αγίους ανοικοδομήσει. Δίκη ου έσται εν ταις ημέραις εκείναις, αλλ’ ούτε ο αδικών ή ο αδικούμενος. Πτήξει γαρ από προσώπου αυτού πάσα η γη, και φόβω ποιήσει τους υιούς των ανθρώπων σωφρονείν και τους παρανομούντας των μεγιστάνων εξολοθρεύσει».

agios 1Αυτό το κείμενο του Αγίου Ανδρέα είναι πάρα πολύ σημαντικό! Μας κάνει λόγο για πολλά από τα μελλοντικά γεγονότα, ενώ βέβαια κάνει αναφορά και σε όλα όσα έχουνε ήδη γίνει. Στα οποία και το προφητικό αυτό κείμενο ήτανε 100% μέσα!... Να δούμε τώρα τι ακριβώς είπε στο παραπάνω προφητικό του κείμενο ο Άγιος Ανδρέας, παίρνοντας τα γεγονότα με την σειρά τους.

Η Κωνσταντινούπολη [η Πρωτεύουσά ΜΑΣ, μην το ξεχνάμε!] θα περάσει από πολλές και μεγάλες δοκιμασίες και θα δεχτεί από τα γειτονικά κράτη πολλές επιθέσεις. Όμως θα παραμείνει απόρθητη, γιατί θα την βοηθάει και θα την σκέπει η Παναγία η Θεοτόκος! Η Θεία θέληση όμως είναι να επιτραπεί στους Αγαρηνούς [τους βρομομόγγολους Τούρκους-Σελτζούκους-Οθωμανούς] να κυριεύσουνε την Πόλη, σφάζοντας τον Ελληνικό Χριστιανικό της πληθυσμό [αυτό που έγινε το 1453, όταν την αποφράδα 29η Μαΐου οι βάρβαροι Εχθροί μπήκανε στην Πόλη, μετά από προδοσία Εφιαλτών...]...

Όμως μετά από τους Τούρκους η Κωνσταντινούπολη θα περιέλθει στο Ξανθό Γένος [τους Ρώσους], του οποίου η εθνική του ονομασία αρχίζει από το 17ο γράμμα εκ των 24 γραμμάτων της Ελληνικής Αλφαβήτου [είναι το γράμμα Ρ: ε λοιπόν, από αυτό αρχίζει και το όνομα της Ρωσίας!!!]. Το Ξανθό Γένος-Ρώσοι θα κατατροπώσει τους «αμαρτωλούς» [δηλ. τους άπιστους-αντίχριστους Μογγολότουρκους], συντρίβοντάς τους! Όμως και οι Ρώσοι-Ξανθό Γένος θα χτυπηθούνε «από των δύο ορπήκων» [«όρπηξ» = κλώνος], με ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΠΛΑ («ων αι ρομφαίαι αύραι και ως οξείαι δρέπανοι, πυρός εν θέρει συγκόπτουσαι και εις τα οπίσω ου μη ανθυποστρέψουσιν ουκέτι, ουδ’ ου μη ενταύθα καταλειφθήσονται»)... [εδώ η προφητεία μας λέει για τους Αμερικάνους και τους Άγγλους, που θα ρίξουνε εναντίον των Ορθόδοξων Ρώσων πύραυλους, πυρηνικά και άλλα νέα όπλα από τα αεροπλάνα, τα υποβρύχια ή από το διάστημα! Καταπληκτικό, γιατί ο Άγιος Ανδρέας προφήτεψε με ακρίβεια, όπως φαίνεται και από την προφητεία, τα σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη, ρουκέτες με πυρηνικές γομώσεις, ατομικές βόμβες κτλ.]

Ύστερα θα έρθει η Βασιλεία του Μεγάλου Αναμορφωτή Αγίου! Η όψη του κόσμου θα αλλάξει ολόκληρη [μετά την καταστροφή και την εξαφάνιση των Τουρκομόγγολων]!... Θα γίνει ειρήνη στον κόσμο όπως επί των ημερών του Νώε και οι πόλεμοι θα σταματήσουν παντελώς! Η ζωή των ανθρώπων θα πάψει πια να είναι υλιστική, αλλά θα γίνει πνευματική και αφιερωμένη στην λατρεία του Θεού («Αναστήσει δε θυσιαστήρια τα συντετριμμένα και ναούς αγίους ανοικοδομήσει. Δίκη ου έσται εν ταις ημέραις εκείναις, αλλ’ ούτε ο αδικών ή ο αδικούμενος»).

Ο Βασιλιάς αυτός, η Αγία αυτή προσωπικότητα, θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην Σωτηρία και την Αγιότητα («Εν τοις καιροίς εκείνοις αποκατασθήσεται πάσα η υφήλιος»)! Αυτή θα είναι η Ιερή Τάξη του Κυρίου που θα αντικαταστήσει την σατανική «Νέα Τάξη Πραγμάτων» και την «Νέα Εποχή» των σιωνιστών και των εβραιομασόνων... Θα εξαφανιστούνε, με την Χάρη του Θεού, αισθήματα κακά, όπως ο εγωισμός, η απληστία, η φιλαργυρία κτλ., που αυτά όλα θα καταγκρεμιστούνε στην Άβυσσο! Αλλά οι άνθρωποι θα ζήσουνε χαρούμενα, ειρηνικά και πνευματικά... Αυτό είναι το ίδιο που είχε πει και ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός: «Καλότυχος όποιος ζήσει μετά τον γενικόν πόλεμον. Θα τρώη με ασημένιο κουτάλι. Θα ζήση ο λύκος με τ’ αρνί»!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου