Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ....

Από σήμερα Δευτέρα και μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα γίνεται η καταβολή για τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα, επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες,ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχη, του Ε΄ Διμήνου 2010 στον ΟΓΑ.
Δικαιούχοι είναι 435.089 οικογένειες.
Δικαιούχοι - προϋποθέσεις
1. Με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου χορηγείται επίδομα στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και διακόπτεται την 1η του επομένου έτους εκείνου, κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.
Τα τέκνα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι αυτά που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου.

Το ως άνω επίδομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο τέκνα, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή εγκαταλείψει υπαίτια τα παιδιά του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

3. Το ανωτέρω επίδομα δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α) Οι Έλληνες πολίτες.
β) Οι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας.
γ) Οι πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία,
Λιχτενστάιν και Ισλανδία) καθώς και οι Ελβετοί πολίτες.
ε) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (Ν.Δ. 3989/1959, Α.Ν.389/1968).
στ) Οι ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν.139/1975).
ζ) Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).
η) Οι πολίτες άλλων κρατών που είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

ΙΙ. Δικαιολογητικά-διαδικασία χορήγησης

Για τη χορήγηση του επιδόματος οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του Δημοτικού Διαμερίσματος ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους, όπου θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στο ειδικό έντυπο ΟΕ1, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό για την οικογενειακή κατάσταση, από τα δημοτολόγια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια, από το οποίο να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και τέκνων, αν τα τέκνα αυτά βρίσκονται στη ζωή και αν είναι άγαμα.
β) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή είναι υπαίτιος για εγκατάλειψη των παιδιών του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, πρέπει να υποβάλλεται, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασής του ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου για δικαιούχους που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα ή είναι ανιθαγενείς ή πρόσφυγες, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα εκδίδονται από τις αρχές της Χώρας της οποίας είναι υπήκοοι. Σε περίπτωση που αυτό είναι δύσκολο, τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά την κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.

Τα πιστοποιητικά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αλλοδαπής προέλευσης θα πρέπει να προσκομίζονται νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα (πρωτότυπα και μετάφραση).

Οι παρακάτω κατηγορίες προσώπων-δικαιούχων, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει ακόμα να υποβάλλουν κατά περίπτωση:

- Ομογενείς αλλοδαποί: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή του Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού ή της Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού.
- Πολίτες Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής τους στη χώρα.
- Πρόσφυγες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και της «Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού», που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
- Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος: επικυρωμένο
 φωτοαντίγραφο του «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».
- Πολίτες άλλων Κρατών που είναι γονείς τέκνων Ελληνικής Υπηκοότητας: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου