Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Οί Ρότσιλντ…κι ό άντίχριστος

Ο Mayer Amschel Bauer (Μάγερ Άνσελμ Μπάουερ) γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1743 σε ένα γκέττο έβραίων της Φρανκφούρτης και είναι Γερμανο-εβραϊκής καταγωγής. Άλλαξε το όνομά του σε Rothschild (Ρότσιλντ στα Γερμανικά σημαίνει κόκκινη ασπίδα) από το σήμα της επιχείρησης του πατέρα του, που διατηρούσε ενεχειροδανειστήριο στη Φραγκφούρτη.
Ο Μάγερ ώς οίκονομικός σύμβουλος του έκλέκτορα της Έσης, κατάφερε και έστησε την πρώτη του οικογενειακή επενδυτική τράπεζα στη Φρανκφούρτη τήν πόλη πού γεννήθηκε. Οί Ρότσιλντ λοιπόν, ξεκίνησαν ώς τραπεζίτες άπό τή Φρανκφούρτη. Στή συνέχεια δημιούργησαν τράπεζες στή Βιέννη, τό Λονδίνο, τό Παρίσι καί τή Νάπολι. Στήν πορεία έκλεισαν τίς τράπεζες τής Φρανκφούρτης, τής Βιέννης καί τής Νεαπόλεως, όχι γιατί δεν πήγαιναν καλά, άλλά διότι έπρεπε νά γίνουν κάποιες στρατηγικές κινήσεις.

Δημιουργήθηκαν άλλοι μηχανισμοί χρήματος, έπρεπε νά έλεχθεί ή οίκονομία τών ΗΠΑ πού μέχρι τό 1913 ήταν έκτός έλέγχου κι ήταν ό πονοκέφαλος τών Ρότσιλντ, έπρεπε νά φτιάξουν καί τό FED τήν κεντρική τράπεζα τών ΗΠΑ, κι άλλες κεντρικές σέ όλες τίς χώρες τού κόσμου, έτσι έκλεισαν τρείς κι άνοιξαν 103, καί έλέγχουν έτσι τήν κάθε χώρα… Ένας παγκόσμιος έλεγχος τού χρήματος άπό μιά οίκογένεια. Καί τώρα έπιστρέφουν στή Φρανκφούρτη, τυχαίο; Δέ νομίζω….
Στήν πόλη αύτή βρίσκεται ή ΕΚΤ αύτή πού τυπώνει τό σκληρότερο νόμισμα στόν κόσμο, αύτό πού παραμέρισε ίσχυρά νομίσματα όπως ή λίρα Άγγλίας, καί έβαλε σέ δεύτερη μοίρα τό δολλάριο, σπάζοντας τήν κυριαρχία του. Όταν σύμφωνα μέ ύπολογισμούς πού έχουν γίνει, πάνω άπό τό 1/3 τής παγκόσμιας οίκονομίας, περίπου τό μισό, βρίσκεται στά χέρια τών Ρότσιλντ, είναι περιουσία τους, καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί γύρισαν οί Ρότσιλντ στή Φρανκφούρτη, ή ΕΚΤ τούς άνήκει, παίρνουν τή θέση πού τούς άνήκει στήν παγκόσμια σκηνή, καί έτοιμάζονται γιά τά έπερχόμενα συγκλονιστικά γεγονότα πού θά γίνουν τό 2011-2012, καί προδιαγράφουν τίς έξελίξεις…
Οί Ρότσιλντ όμως δέν είναι μόνο τραπεζίτες, είναι έβραίοι τραπεζίτες όπως είδαμε στήν άρχή, καί είναι οί δημιουργοί τού Διεθνούς Σιωνισμού, πού σημαίνει ότι ό παγκόσμιος έλεγχος τού πλανήτη είναι στά χέρια τού Διεθνούς Σιωνισμού. Είναι αύτοί πού θεωρούν τόν έαυτό τους περιούσιο, αύτοί πού διαστρεβλώνουν τήν Άγία Γραφή, προσέξτε αύτή τή λεπτομέρεια πού είναι πολύ μεγάλης σημασίας, είναι αύτοί πού πήραν τό 666 άπό τήν Π.Διαθήκη ώς σύμβολο ίσχύος. Τό 666 άναφέρεται στήν έποχή τού Σολομώντα καί ήταν τά έτήσια έσοδα τού Βασιλιά συνολικά, μέ μεγάλο μερίδιο άπό τούς φόρου ύποτελείς λαούς. Έπίσης πολλοί βασιλείς άλλων χωρών έκαναν δώρα στόν Σολομώντα γιά τή σοφία του καί τήν καλωσύνη του. Είχε λοιπόν έτήσια έσοδα 666 τάλαντα χρυσού, πού σημαίνει κατά τήν έρμηνεία, 20-23.000 κιλά χρυσού τό χρόνο. Η έρμηνεία έγινε όταν έγινε ή παρούσα έκδοση τού τόμου τής Άγίας Γραφής δέν είναι σημερινές έκτιμήσεις είναι τής δεκαετίας τού ‘70.) Άρα πολύ μεγαλύτερα ποσά άντιστοιχούν στά 666 τάλαντα χρυσού έτησίως.
Γιατί οί Ρότσιλντ χρειαζόταν αύτό τό σύμβολο, μά διότι άσχολούνται μέ τό χρυσό, οί Ρότσιλντ σήμερα θεωρούνται οί κάτοχοι τού χρυσού παγκοσμίως, οί Οπενχάϊμερ οί κάτοχοι τών διαμαντιών παγκοσμίως, οί Ροκφέλερ οί κάτοχοι τών πετρελαίων παγκοσμίως, οί Μπρόνφμαν οί κάτοχοι τών λεσχών καί τών ποτών παγκοσμίως, αυτοί είναι οί τέσσερις άπό τούς δέκα Ίλλουμινάτι πού κυβερνάνε τόν κόσμο, όμως οί Ρότσιλντ είναι ή κεφαλή.
Σήμερα λοιπόν οί φόρου ύποτελείς λαοί, είναι όλοι έκείνοι πού σχετίζονται μέ τό ύπάρχων χρηματοπιστωτικό σύστημα τών Ρότσιλντ, δέν ξέρω άν μαζεύουν 23.000 κιλά χρυσό τό χρόνο άπό όλους μας, αύτό πού ξέρω άπό τίς γραφές είναι ότι ό Σολομώντας έχασε τήν πίστη του στά γεράματά του κι άπό σοφός έγινε μωρός. Νά σημειώσω δέ, ότι καί σήμερα ένας γόνος τών Ρότσιλντ ό Δαυϊδ έκφράζει καί τήν καλωσύνη τού Σολομώντα, παριστάνοντας τόν άγαθό οίκολόγο πού νοιάζεται γιά τή φύση καί τά ζώα, γιά τή μόλυνση τού πλανήτη καί τήν ύπερθέρμανσή του γιά ότι αύτοί άποκαλούν κλιματική άλλαγή, τήν άπάτη τών αίώνων, καί μαζεύει λεφτά άπό δωρεές γι αύτή του τήν “καλωσύνη”. Έχουμε δηλαδή μιά πιστή άντιγραφή τού Σολομώντα καί τού πλούτου του, ώς πρός τό χρήμα.
Έτσι τό σύμβολο τού χρυσού τό 666, έπρεπε νά γίνει καί σύμβολο τού νέου πολιτισμού πού εύαγγελίζεται ή νέα έποχή, τής τεχνολογίας τής πληροφορικής πού έγινε σήμα κατατεθέν τής νέας τάξης πραγμάτων. Κι αύτό έγινε γιατί δέν πρόκειται γιά ένα βήμα πολιτισμού από τόν ένα στόν άλλο κόσμο, άλλά γιά ένα άλμα τεχνολογίας πού πράγματι έγκαινιάζει κάτι καινούργιο, ίσως καταργεί τά βήματα, δέν ξέρω μόνο άν μέ άλματα πάμε κάπου, ή χανόμαστε στό άπειρο… Ή βιομηχανική έποχή καί ή τεχνολογία τής πληροφορικής άπέχουν πάρα πολύ καί άλλάζει ό τρόπο ζωής πού ξέραμε γιά αίώνες.
Χρειαζόταν λοιπόν ένας τρόπος τό 666 νά γίνει ένα βασικό στοιχείο τής νέας τεχνολογίας τής πληροφορικής, ένας κώδικας έπικοινωνίας ούτως ώστε νά “κατοχυρωθεί” άν μού έπιτρέπεται ή έκφραση, νά πατενταριστεί σέ κάποιον, τόν έφευρέτη, όχι τής τεχνολογίας άλλά τής χρήσης της, στό δικό του σύστημα χρήματος. Τί σημαίνει αύτό; Ότι καθιστά άδύνατη τήν έφαρμογή άλλου χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχει τήν πατέντα, τήν τεχνογνωσία, τά μέσα, τούς πελάτες, τήν ύποδομή (τράπεζες) κτλ. Σημαίνει καί κάτι άλλο, ότι ύπήρχαν μερικές εκατοντάδες τριψήφιων άριθμών πού μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν καί διάλεξαν αύτό τόν άριθμό.
Τόν άριθμό είσήγαγε στήν πληροφορική ώς κωδικό λειτουργίας ό ίδρυτής τής Apple Steve Jobs (Steven Paul Jobs, γενν. 24 Φεβρουαρίου 1955), δέν ξέρω ποιά ή σχέση του μέ τούς Ρότσιλντ άλλά είναι σίγουρο ότι ύπάρχει οίκονομική σχέση. Άλλοι λένε ότι άπλά ό πρώτος του ύπολογιστής κόστιζε 666 δολλάρια, αύτό είναι τό λιγότερο. Τό σίγουρο είναι ότι έχει σχέση μέ τίς 15.000 έταιρίες, έπιχειρήσεις πού λένε έρευνητές ότι άνήκουν στούς Ρότσιλντ καί δέν γίνεται νά λείπουν έπιχειρήσεις πρωτοποριακές τέτοιου είδους άπό τήν λίστα τών εταιρειών τους.
Μετά τό 1976 πού έγινε αύτό άρχισε ή έφαρμογή τού 666 μέ τό Bar Code System τών προϊόντων καί έπεκτάθηκε σταδιακά παντού, έτσι σήμερα δέν ύπάρχει κανένα είδος χωρίς αύτόν τόν άριθμό καί όλο τό σύστημα τής πληροφορικής στηρίζεται ή μάλλον περιέχει ώς κλειδί καί αύτόν τόν άριθμό. Τά πάντα έχουν σφραγιστεί μέ αύτό τόν άριθμό. Καί φυσικά κάθε είδους κάρτα περιέχει αύτό τόν άριθμό, ούτε συναλλαγές γίνονται χωρίς αύτόν, ούτε κανενός είδους άγορά ή πώληση προϊόντος. Ό στόχος λοιπόν νά βρίσκεται παντού όλοκληρώνεται. Ακολουθεί ή κατάργηση τών νομισμάτων τών χωρών, έγινε κι αύτό μέ τό εύρώ, κι έτσι μέ ένα νόμισμα έλέγχεται άπολύτως ή κατάσταση καί ή διακίνηση τού χρήματος.
Μέ αύτό τόν τρόπο λειτουργούμε καί μείς σάν φόρου ύποτελείς στό σύστημα χρήματος καί τόν δημιουργό του, πού κυριαρχεί σήμερα στόν κόσμο. Καί μέσω αύτού τού συστήματος όπως πολύ καλά γνωρίζουμε στή χώρα μας, έχουμε πάθει άπό τό πουθενά οίκονομική κρίση, πού βούλιαξε τούς Έλληνες σέ είσοδήματα καί δέν ύπάρχει άντίδραση γιατί πιστεύεται ότι δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτε, άποδεχόμαστε ότι είμαστε όμηροι, έθνη καί λαοί.
Άν άφήσουμε όμως τόν Σολομώντα καί πάμε στήν άποκάλυψη, βλέπουμε στό περίφημο πιά 13 ο κεφ. ότι ό άριθμός 666 είναι ό άριθμός πού μάς άποκαλύπτει τό όνομα τού άντιχρίστου. Καί λέει ό στίχος  18: Ώδε ή σοφία έστίν, ό έχων νούν ψηφισάτω τόν άριθμόν τού θηρίου, άριθμός γάρ άνθρώπου έστί, καί ό άριθμός αύτού χξς. Ή έρμηνεία τού Τρεμπέλα λέει: Έδώ είναι ή θεία σοφία ή κρυμένη άπό τούς μακράν τού Θεού άνθρώπους. Όποιος έχει νούν φωτισμένον, άς άριθμήση τούς άριθμούς, πού κάθε γράμμα τού όνόματος τού άντιχρίστου σημαίνει, καί άς άθροίση τόν άριθμόν τού θηρίου. Κι ό άριθμός πού βγαίνει άπό τό άθροισμα τής άριθμηικής άξίας ένός έκάστου γράμματος τού όνόματος τού θηρίου, είναι έξακόσια έξήκοντα έξ, ή ΧΞς = όνομα πού άντιτίθεται καί πλαστογραφεί καί διαλύει τό όνομα Χριστός.
Καί τό κείμενο, καί ή έρμηνεία είναι άρκετά δύσκολα, αύτό πού έγώ καταλαβαίνω ώς πολύ βασικό είναι ότι χωρίς νά σέ φωτίσει ό Θεός δέν ύπάρχει περίπτωση ούτε μία στό έκατομμύριο νά βρείς τό όνομα τού άντιχρίστου. Τό δεύτερο πού είναι έκ τού πρώτου συμπέρασμα, είναι ότι μόνο χριστιανός όρθόδοξος πού ζεί πνευματικά τήν πίστη μας καί έχει μεγάλη πίστη, μπορεί νά τό πετύχει αύτό. Μπορεί νά είναι κι ένας άπλός άνθρωπος πού δέν έχει άκουστεί στόν κόσμο αύτό, άκούγεται όμως σέ άλλο κόσμο καί έκεί είναι γνωστός. Καί φυσικά αύτά όλα όταν μιλάμε γιά τόν άντίχριστο κι όχι γιά κάποιον πού προτυπώνει τόν άντίχριστο, γιά κάποιο όμοίωμά του. Καί πρέπει νά ληφθεί σοβαρά ύπ’ όψιν καί ή έπισήμανση τού Μπρατσιώτη στήν έρμηνεία τής Άποκαλύψεως, πού γιά τό συγκεκριμένο σημείο άναφέρει έρμηνεύοντας τόν Είρηναίο ότι ή άνεύρεσις τού άνόμου, έπί τή βάσει τού παρόντος έλληνικού άριθμού, έπαφίεται είς τούς πιστούς τής έποχής, καθ’ ήν μέλλει ούτος νά έμφανισθεί προσωπικώς.
Ό άντίχριστος είναι ό άνθρωπος τής άνομίας, ό άνομος, δέν είναι ό παράνομος, πού σημαίνει κατά μιά έννοια ότι διδάσκει τήν άνομία, στίς μέρες μας έχουμε άνυπακοή ώς σύνθημα, άλλά έχουμε καί κατάργηση τού δίκαιου πού ίσχύει αίώνες τώρα, τής ένοχής καί τής άθωότητας. Σήμερα δέν θέλουν νά λένε τόν παράνομο έτσι σέ ότιδήποτε, όταν λές λαθρομετανάστης άποτυπώνεις τήν παρανομία, αύτό δέν τό δέχονται “οι άνθρωπιστές” καταργούν τήν παρανομία καί πάνε παραπέρα, θεωρούν τήν παρανομία νόμιμη πράξη. Αύτό συμβαίνει σέ πολλά πού έχουν σχέση μέ τή ζωή μας, άνατρέπονται οί νόμοι καί ή παρανομία γίνεται ό νόμος τού κράτους. Αύτό είναι ένα άκόμη δείγμα ότι είμαστε σέ μιά έποχή κοντινή γιά τήν έμφάνιση τού άντιχρίστου.
Έπειδή όμως οί πρωταγωνιστές μου στό κείμενο είναι οί Ρότσιλντ πρέπει νά δούμε κατά πόσον ένας Ρότσιλντ μπορεί νά είναι ό άντίχριστος. Μιά πολύ άξιόλογη δουλειά πάνω σ’ αύτό έχει κανει ό Νίκος Άναστασόπουλος στό ιστολόγιό του εδώ: http://astakotheories.blogspot.com/
Θέλω νά πώ τό έξής, έγώ μέχρι στιγμής δέν έχω καταφέρει νά βρώ τό όνομα τού άντιχρίστου πού έχει άθροισμα τόν άριθμό 666, κι ούτε πρόκειται νά τόν βρώ διότι άπό τών πολλών μου άμαρτιών, άσθενεί τό σώμα, άσθενεί μου καί ή ψυχή, όμως άφού έχουμε τήν έκτίμηση ότι κάποιος τής έποχής τού άντιχρίστου θά βρεί τό όνομα, σημαίνει ότι άκόμη δέν ήρθε ή έποχή του. Αύτό μάς όδηγεί στό συμπέρασμα ότι άν έμφανισθεί κάποιος παγκόσμιος ήγέτης πού δέν θά έχει άποκαλυφθεί τό όνομά του δέν θά είναι ό άντίχριστος άλλά κάποιος πού έχει τή δύναμη νά παριστάνει τόν άντίχριστο. Όπως δηλαδή ύπήρξαν ήγέτες πού έγιναν γνωστοί γιά τά φοβερά έγκλήματα πού έκαναν στήν άνθρωπότητα καί χαρακτηρίστηκαν άντίχριστοι, έτσι καί σήμερα έχουμε τά ίδια, ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα μέ φοβερά έγκλήματα, πού είναι ύπεύθυνο για τήν πείνα στόν κόσμο, γιά τίς καταστροφές στόν κόσμο, γιά τούς πολέμους στόν κόσμο, γιά τή φτώχεια τού κόσμου, αύτά καί πολλά άλλα έχουν σχέση μέ αύτό τό τοκογλυφικό σύστημα πού συνεχώς γίνεται χειρότερο δημιουργώντας τεράστια χρέη στούς λαούς πού είναι τά θύματα όλης αύτής τής θηριωδίας.
Δέν είναι όμως μόνο η σκλαβιά τού χρήματος τών Ρότσιλντ, είναι καί η θρησκεία τους πού θέλουν νά έπιβάλουν μέσω τού χρήματος, ό άναμενόμενος μεσσίας τών έβραίων μπορεί νά έμφανίζεται στό πρόσωπο τού Ντέϊβιντ Ρότσιλντ, διότι έχει όλα τά τυπικά προσόντα. Είδάλως περνάμε έτσι άπλά, σέ ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης τών λαών μέσω ένός παγκόσμιου ήγέτη, πού θά παρουσιαστεί ώς αύξηση τών άρμοδιοτήτων τού ΟΗΕ, κάπως έτσι δέν έγινε καί μέ τήν ΕΟΚ, τή σημερινή ΕΕ; Άπό οίκονομική κοινότητα έγινε ένωση, πού συνεχώς αύξάνονται οί άρμοδιότητες της, σέ βάρος τών εθνικών κρατών.
Γιά όλα ύπάρχουν λύσεις άδελφοί μου, όποιοδήποτε οίκονομικό σύστημα τό άπορυθμίζουν οί συναλλαγές οί πραγματικές κι όχι οί είκονικές μέ τήν είκόνα τού νομίσματος. Ανταλλαγή είδών καί προϊόντων, καί προπάντων άνταλλαγή ίδεών τσακίζουν κάθε χρηματοπιστωτικό σύστημα. Καί μία έκ τών ύστέρων διαπίστωση, τό δικό μας χρήμα είναι τό καλύτερο, γι αύτό τό καταργήσανε, μπορούμε όμως νά έχουμε δικό μας καί μάλιστα εύκολα, εδώ κατάφερε ή Ίρλανδία καί τύπωσε δικό της ευρώ;;; καί δέν μπορούμε έμείς νά τυπώσουμε δωροεπιταγές άς πούμε; Ή Ίρλανδία τύπωσε πλαστά εύρώπουλα καί κυκλοφορούν, καταλαβαίνετε πόσο τρωτό είναι τό φοβερό καί τρομερό σύστημα τών Ρότσιλντ; Άν ναί άλλάξτε το. Καταργήστε τήν οίκονομική όλιγαρχία.
shmeia tvn kairon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου